Nirvana Contact Us Image
1.ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้งเอกสาร ด้วยวาจาตามสถานการณ์ offline และ online เช่น การเข้าเยี่ยมชมโครงการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (“Platform”) ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหา เยี่ยมชม ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท

"คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมตามแบบหรือวิธีของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับความสนใจในบริการหรือผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งอาจประกอบด้วย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ รวมถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึงหน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท

ทั้งนี้ เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น ซึ่งไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน

สำหรับกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้นๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

4. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัท และนำเสนอโครงการที่ลูกค้าอาจจะสนใจ เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัท ตลอดจนส่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงาน องค์กร นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับบริษัท และ/หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยยินยอมให้บริษัทโอน ส่ง และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น

5. ข้อจำกัดในการใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมของท่านโดยจะเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบริษัท เว้นแต่การปฏิบัติตามกฎหมายเช่น เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น ซึ่งไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน

6. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิถอนความยินยอม หรือมีสิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล และท่านสามารถแจ้งให้ทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือยกเลิกให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้ และภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นโดยแจ้งผ่านทาง Call Center โทร 1787 หรือ Email: contact@nirvanadevelopment.co.th

7. กิจการเกี่ยวกับการตลาด และ/หรือการส่งเสริมการตลาด

กรณีที่บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และ/หรือ การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งผ่านทาง Call Center โทร 1787

8. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และให้รวมถึงที่จะมีการตราขึ้นใหม่หรือที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนกฎกระทรวง และ/หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังกล่าว รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

9. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์

10. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 เบอร์โทรศัพท์ : (662) 105-6789 Call Center โทร 1787 หรือ Email: contact@nirvanadevelopment.co.th

ข้าพเจ้ารับทราบว่ามีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งรับทราบผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทแล้ว และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัท ทั้งก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ข้างต้นของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว