career image
career image

career

career

ที่เนอวานา เราเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้แสดงศักยภาพในการทำงาน เพื่อโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน และการทำงานที่อิสระ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอไอเดียในการทำงานได้อย่างเต็มที่ มีระบบสนับสนุนการทำงานต่าง ๆที่มีความทันสมัย และการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร เนอวานาเราใส่ใจถึงสุขภาพและความสุขของพนักงานในการทำงานเป็นหลัก ด้วยสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น fitness กิจกรรมกีฬาสี และปาร์ตี้สังสรรค์ตลอด ทั้งปี ที่จะสร้างความสุขให้พนักงาน พร้อมทั้งสุขภาพที่แข็งแรง ( ตามหลัก WORK LIFE BALANCE )

nirvana
core
values
benefit career

creatively

unconventional

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

 • พัฒนาตนเอง กล้าเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม และคิดอย่างกว้างไกล
 • ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ประเมินประสิทธิผลในแนวทางเลือกหลายแนวทาง
 • เสนอแนวทางใหม่อย่างถูกต้อง ที่เกิดผลต่อต้นทุน รายได้ หรือภาพลักษณ์ เช่น วิธีทำงานใหม่ โครงการใหม่

passionately

refined

ทำงานอย่างประณีตด้วยใจที่มุ่งมั่น

 • ให้ความสนใจอย่างเต็มที่ ในการจัดสรรเวลา ทรัพยากร จัดลำดับความสำคัญ เพื่อการเตรียมงานล่วงหน้าได้ครบถ้วน (Planning)
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของงานที่ถูกละเลยหรือมีข้อบกพร่อง (Quality Control)
 • ทำความเข้าใจ ตีความ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาหรือได้รับมา และหาข้อมูลเพิ่มเติมหากยังไม่ชัดเจน (Data Analysis)
 • หาตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจขึ้นในงาน และจัดทำแผนลดความเสี่ยง เพื่อการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ (Risk Management)

accountably

committed

รับผิดชอบต่องานต่อคำมั่นสัญญา

 • ประเมินโอกาสทางธุรกิจและตั้งเป้าหมายไปที่ผลลัพธ์สูงสุดของธุรกิจ
 • ดำเนินการอย่างไม่ลดละเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมาย เช่น ให้ความช่วยเหลือทีมให้คำปรึกษา ผลักดันแนะนำผู้อื่น
 • ติดตาม ประเมิน และวัดความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • หาข้อมูลป้อนกลับจากผู้อื่นเพื่อปรับปรุงตนเอง

responsively

customer-centric

มุ่งเน้นที่การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

 • ค้นหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้น เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ ปัญหา ความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า
 • ระบุกระบวนการและระบบภายในที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการและรักษาลูกค้ากระตุ้นให้ผู้อื่นตะหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุง
 • นำความต้องการของลูกค้ามาสร้างระบบกระบวนการและขั้นตอนดำเนินงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และป้องกันมิให้ปัญหาด้านการบริการเกิดซ้ำอีก
 • ติดตามการแก้ปัญหาให้ลูกค้า แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดำเนินการและบรรลุวัตถุประสงค์

10 งานที่พบทั้งหมด

Head of Sales

งานประจำ
โครงการ 2 วันที่แล้ว

ผู้จัดการศูนย์การค้า

งานประจำ
โครงการ 4 วันที่แล้ว

Vice President Financial Service

งานประจำ
สำนักงานใหญ่ 1 สัปดาห์ที่แล้ว

วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Precast)

งานประจำ
ประจำโรงงานนครปฐม 3 เดือนที่แล้ว

Sales Executive

งานประจำ
โครงการ 8 เดือนที่แล้ว

Sales รั้วสำเร็จรูป

งานประจำ
สำนักงานใหญ่ 10 เดือนที่แล้ว

ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน (AR)

งานประจำ
สำนักงานใหญ่ 1 ปีที่แล้ว

Project Marketing Manager

งานประจำ
สำนักงานใหญ่ 2 ปีที่แล้ว

Site Engineer

งานประจำ
ประจำโครงการ 2 ปีที่แล้ว

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

งานประจำ
สำนักงานใหญ่ เกษตรนวมินทร์ 2 ปีที่แล้ว